Leerplicht en verzuim

Leerplicht
Met ingang van de wet op het basisonderwijs is er verandering gekomen in de duur van de leerplicht. Kinderen worden leerplichtig op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden. Per gemeente en school verschillen de verzuimregels. Zie onderstaand de leerplichtregels van de Rijksoverheid en een overzicht van onze vijf scholen.

Geoorloofd schoolverzuim en spijbelen

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven. Bijvoorbeeld bij ziekte of religieuze feestdagen.

Geoorloofd schoolverzuim

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden zijn:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • religieuze feestdag;
 • huwelijk;
 • begrafenis.

In deze gevallen is er geen schoolverzuim zonder dat er een goede reden is. Ouders en leerlingen moeten wel voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim.

Ongeoorloofd schoolverzuim (zoals spijbelen)

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? De school kijkt dan wat er aan de hand is en overlegt met de ouders en de leerling. Als een leerling te vaak afwezig is, schakelt school de leerplichtambtenaar in. Die kan in gesprek gaan met ouders en leerling om te kijken wat er aan de hand is.

Scholen en instellingen moeten verplicht het ongeoorloofde verzuim melden bij de leerplichtambtenaar, via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding moet het melden als een leerling 4 lesweken na elkaar in totaal 16 uren les- of praktijktijd afwezig was.

Melding bij afwezigheid

Het verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak. Als het spijbelen komt door problemen thuis of in de persoonlijke situatie van de jongere probeert de leerplichtambtenaar hulpverlening of begeleiding in te zetten.

Verwijtbaarheid is als de ouders niets of niet genoeg doen om het verzuim te stoppen. Bij verwijtbaarheid zijn de ouders of verzorgers wettelijk strafbaar. Een leerling van twaalf jaar of ouder kan ook zelf strafbaar zijn.

De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken. De leerplichtambtenaar stuurt het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie.

Geldboete voor ouders en verzorgers

De rechter kan ouders en verzorgers een boete geven.

Kinderbijslag stopzetten

Gaat het om leerlingen van 16 en 17 jaar die nog geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben (een startkwalificatie)? Dan kan de leerplichtambtenaar spijbelen ook melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet de ambtenaar als het niet lukt de leerling weer naar school te krijgen. De SVB kan de kinderbijslag stoppen.

Taakstraf en begeleiding

De officier van justitie of de rechter kan de leer- of kwalificatieplichtige jongere van 12 jaar of ouder ook een taakstraf geven. Een deel van die taakstraf kan voorwaardelijk zijn, als de jeugdreclassering de jongere begeleidt. Jeugdreclassering is een vorm van jeugdzorg waarbij hulpverleners de jongere helpen, begeleiden en controleren.

Absoluut verzuim

Staan leer- of kwalificatieplichtige jongeren niet ingeschreven op een school? Dan heet dat absoluut verzuim. Dit is strafbaar, want de Leerplichtwet wordt overtreden. Als ouders of verzorgers de jongere niet op een school of instelling willen inschrijven, maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. De leerplichtambtenaar stuurt dit naar de officier van justitie.

Schoolverzuimcijfers

Gemeenten geven elk jaar aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) door hoe veel kinderen en jongeren niet aanwezig waren op school. Daarbij geven ze ook aan hoe ze hiermee zijn omgegaan. Het ministerie van OCW stuurt elk jaar een brief over het verzuim naar de Tweede Kamer.

 

Leerplicht en verlof Den Haag Shri Vishnu School

Wij verwachten dat onze kinderen op tijd op school zijn en dat zij gedurende het jaar goed deelnemen aan het onderwijs. Uiteraard zijn er situaties waarbij een beroep gedaan kan worden op verlof. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen. In alle geval vragen wij om nadere toelichting, al dan niet onderbouwd met bijbehorende documenten.

 

Een goedkope ticket is geen reden voor verlof, aansluitend aan de vakantie!

Verlof buiten de vakanties

 

 • Er mag nooit vrij worden gegeven tenzij er sprake is van bijzondere of gewichtige omstandigheden. Alle verlofaanvragen dienen minimaal 10 dagen voorafgaand, onderbouwd met bewijsstukken, aangevraagd te worden.
 • De overheid heeft de onderwijsinspectie opdracht gegeven om de naleving van de leerplichtwet streng te controleren. Dit zal in de praktijk betekenen dat het honoreren van verlofaanvragen minimaal zal zijn.
 • Op de website treft u de folder “luxe verzuim” aan voor nadere informatie.
 • Verlof kan alleen schriftelijk, d.m.v. officiële formulieren, worden aangevraagd bij de directie of de ambtenaar leerplicht (bij meer dan 10 schooldagen).
 • Er is geen recht op 10 dagen; de directeur mag tot 10 dagen zelf beslissen o.b.v. vastgestelde criteria. Verlof aansluitend aan een vakantie kennen wij zelden toe in verband met onderwijskundig belang van uw kind.
 • Bij verlofaanvragen o.b.v. de aard van het werk moet er een werkgeversverklaring worden overhandigd en een verklaring waaruit blijkt dat het niet mogelijk is om op vakantie te gaan in een van de vastgestelde vakanties.
 • Langdurig verlof leidt tot leerachterstanden. 
 • Schoolevenementen, schoolreizen en werkweken zijn gewone schooldagen;
 • Wij zijn verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de ambtenaar leerplicht.

Kijk hier voor de folder Luxeverzuim.

De directie mag alleen Luxeverzuim toekennen als is voldaan aan de voorwaarden genoemd in de folder. De onderwijsinspectie kijkt hier zeer nauwlettend naar.

 

Leerplicht en verlof Amsterdam Shri Laksmi School


Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

 

Leerplicht en verlof Rotterdam Shri Saraswatie School

Leerplichtig.
Vanaf de dag dat kinderen 4 jaar worden mogen zij naar school. Kinderen vanaf 5 jaar zijn volgens de wet leerplichtig en dienen alle lessen te volgen die de school organiseert binnen de schooltijden. Wanneer de schoolweek nog te zwaar is, is er een uitzondering. Kinderen mogen dan tot de 6de verjaardag 5 uur per week thuisblijven. Hier is geen toestemming of verlof voor nodig, wel vragen wij u dit te melden op school en te overleggen met de leerkracht van de groep.

 

Er zijn situaties waarbij het kan zijn dat het kind meer rust nodig heeft dan de 5 uur per week. Wanneer dit nodig is, vindt er van tevoren een gesprek met de directie plaats om de specifieke situatie te bespreken. De directie moet voor extra uren toestemming geven waarbij het wettelijke maximum gesteld is op 10 uur per week.

 

Verlof
In enkele gevallen kan er buiten de schoolvakanties extra verlof worden aangevraagd. Dit gaat om ‘vakantieverlof’ en om ‘verlof bijzondere omstandigheden’. Met een aanvraagformulier kunt u verlof aanvragen. Hieronder lichten wij toe wat extra (vakantie)verlof inhoudt met voorbeelden van verschillende redenen die kunnen leiden tot een aanvraag.

Vakantieverlof
Vakantieverlof is bedoeld voor kinderen van wie de ouders/verzorgers vanwege een specifiek beroep niet in staat zijn om in de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. Het verlof kan aangevraagd worden als 1 van de ouders/verzorger een specifiek beroep heeft. De schoolleider kan dit verlof alleen toekennen wanneer er een werkgeversverklaring wordt overlegd.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag:
* Het verlof mag maar eens per jaar worden verleend.
* Het verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen.
* Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Wilt u ‘vakantieverlof’ aanvragen? Klik hier voor het aanvraagformulier. Let op: Dit verzoek moet minimaal 8 weken van tevoren worden ingediend. Indienen doet u door middel van het formulier te printen, volledig in te vullen en ingevuld op school in te leveren.

Verlof bijzondere omstandigheden
Verlof ‘bijzondere omstandigheden’ is bedoeld om verlof aan te vragen voor specifieke gebeurtenissen die niet 8 weken van tevoren kenbaar zijn en dus ook niet op tijd aan te vragen zijn met het aanvraagformulier. Denk hierbij aan een jubileum, huwelijk of een begrafenis.
Hiervoor moet u toestemming vragen bij de directie. Dit kan per mail. De email met de aanvraag dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering bij de directie te worden ingediend.

Is de specifieke gebeurtenis wel ruim op tijd bekend? Dan verzoeken wij u om het aanvraagformulier minimaal 8 weken van tevoren in te dienen. Indienen doet u door middel van het formulier te printen, volledig in te vullen en ingevuld op school in te leveren. Klik hier voor het aanvraagformulier.

 

In een uitzonderlijk geval kan het ook zijn dat u verlof wilt aanvragen voor langer dan 10 dagen. Deze aanvraag moet worden beoordeeld door de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar gaat na of de kinderen naar school gaan. Ook deze aanvraag dient ook minimaal 8 weken van tevoren worden ingediend. Indienen doet u door middel van het formulier te printen, volledig in te vullen en ingevuld op school in te leveren. Via deze link kunt u het aanvraagformulier downloaden.

 

Leerplicht en verlof Utrecht Shri Krishna School

Als uw kind ziek is meldt u dit dan bij voorkeur telefonisch voor 8.45 uur.
Extra verlof moet aangevraagd worden bij de directie. De regels van de leerplichtwet worden gehanteerd bij het toekennen van het verlof.

 

Leerplicht en verlof Almere Shri Ganesha School

Tandarts en/of doktersafspraken dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden gemaakt. Indien er een afspraak onder schooltijd is gemaakt, dient er via Parro een melding te worden gemaakt van absentie.
Voor het ziekmelden van uw kind dient u voor 08.30 uur naar school te bellen met opgaaf van reden.