ANBI

ANBI verantwoording

 

Missie en visie Stichting Hindoe Onderwijs

 

Het ontwikkelen, aanbieden en bevorderen van kwalitatief hoogstaand (basis-)onderwijs gebaseerd en geïnspireerd op de hindoe filosofie zodat leerlingen hun talenten zo maximaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

 

Wij willen

 

 • Leerlingen kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden, zodat zij hun capaciteiten maximaal kunnen ontplooien;
 • Leerlingen een veilige en uitdagende leeromgeving aanbieden;
 • Leerlingen een duidelijke identiteit meegeven: het hindoeïsme laten beleven en voorleven op de school en vanuit de hindoe waarden en normen o.a. respectvol met elkaar en met anderen (leren) omgaan;
 • Leerlingen cultureel vormen en hun talenten op dit terrein laten ontdekken;
 • Leerlingen leren zelfstandig te werken en hun nieuwsgierigheid te prikkelen;
 • Heldere schoolregels en afspraken gebaseerd op de hindoe waarden en normen waarin tolerantie, respect, mededogen en verantwoordelijkheid doorklinken;
 • Leerlingen voorbereiden op een volwaardige rol als zelfstandige kritische burgers.

 

Ouders

 • Ouders die actief betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen;
 • Ouders die zoveel mogelijk de schoolorganisatie ondersteunen bij de vorming van hun kinderen.

 

Docenten

 •          De docenten een werkomgeving te bieden waarin zij zich professioneel zo goed mogelijk kunnen ontplooien en waarin zij uitgedaagd worden om vanuit de hindoe waarden en normen alle kinderen zo goed mogelijk pedagogisch en didactisch te vormen en begeleiden;
 •          Docenten die in staat zijn om binnen de mogelijkheden van de organisatie zowel de noodzakelijke preventieve als remediërende zorg te geven die leerlingen nodig hebben om hun capaciteiten te kunnen ontwikkelen;
 •          Docenten die in staat zijn leerlingen sociaal emotioneel adequate begeleiding te bieden.

 

Organisatie

 •          een onderwijsorganisatie die een structuur biedt waarbinnen leerlingen de zorg krijgen die zij nodig hebben;
 •          Een organisatie waarin op heldere en transparante wijze intern en extern wordt gecommuniceerd.

 

Basiswaarden en normen:

 1. Verdraagzaamheid
 2. Zelfkennis
 3. Sewa (dienstbaarheid en zorgzaamheid)
 4. Respect
 5. Vredelievendheid

Financiële verantwoording:

 

Klik hier voor de Staat van Baten & Lasten 2021

 

Klik hier voor de Staat van Baten & Lasten 2020

 

Klik hier voor de  Staat van Baten & Lasten 2019

 

Beloningsbeleid voor de bestuurders: 

 

De Stichting Hindoe Onderwijs heeft geen beloningsbeleid voor de Raad van Toezicht. Zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten.  

De functie Voorzitter van het College van Bestuur is bezoldigd. 

 

Beloningsbeleid onderwijzend personeel: volgens CAO-PO-2019-2020

 

Fiscaal nummer Stichting Hindoe Onderwijs: 88.52.728