Nieuws

24 mei 2022

Opbrengstgericht werken Shri Vishnu School zorgt voor mooie eindresultaten

 

Op de Shri Vishnu School in Den Haag werpt het opbrengstgericht werken zijn vruchten af. Wij zijn het afgelopen schooljaar druk geweest met het verbeteren van zicht op ontwikkeling van de kinderen en het effectief inzetten van de analyses van de toetsen. De eindtoetsen van groep 8 wijzen uit dat dit voor onze school een goede methode is. Wij zullen met deze manier van werken dan ook doorgaan schoolbreed. De groep 8 leerlingen hebben samen boven het landelijk gemiddeld gescoord.


Op onze school in Den Haag, de Shri Vishnu School wordt opbrengstgericht gewerkt. Dit houdt in dat aan de hand van toetsgegevens de leerlingresultaten verbeterd worden. De resultaten van een leerling worden zorgvuldig verzameld en geanalyseerd. Op basis van deze analyse worden aanpassingen gedaan van het onderwijs. Zo wordt er naar elk kind afzonderlijk gekeken: wat zijn de specifieke leerbehoeftes? Dit wordt per leerling bepaald en toegepast en dat steeds weer opnieuw. Deze manier van werken noemt men ook wel cyclisch werken.

 

Cyclisch proces

Omdat we steeds opnieuw bepalen aan welke verbetering gewerkt wordt en welke concrete resultaten we willen behalen is het een cyclisch proces. Op de Shri Vishnu School wordt de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) gebruikt ter ondersteuning van het cyclisch werken. Dit betekent dus dat het gehele onderwijsteam (de leerkracht(en), intern begeleiders, remedial teachers en ander onderwijsondersteunend personeel) het hele jaar daar steeds per leerling kijkt wat nodig is, wat goed gaat, wat beter kan, waar meer ondersteuning of juist meer uitdaging nodig is.

 

Individuele leerdoelen

Het toetsen is dus een manier om steeds te kijken waar een leerling staat en welke individuele leerdoelen daarbij horen. Door de toetsanalyses steeds heel zorgvuldig te doen en het onderwijs hierop af te stemmen kunnen de best passende lesmethodes en lesstof gegeven worden en daarmee ook het beste uit het kind worden gehaald.

 

Na elke Cito toets formuleren leerkrachten voor elke leerling en voor elk vak leerlingdoelen. Hier wordt het hele schooljaar effectief aan gewerkt. Omdat niet elke leerling in de groep dezelfde leerdoelen heeft wordt gedifferentieerd tussen niveaus binnen de groep en  wordt remedial teaching ingezet (RT). RT wordt vooral ingezet als extra ondersteuning nodig is of om leerlingen meer uit te dagen in de Klimop groep. Zo wordt er dus gericht gewerkt na de volgende toets. En na elke toets wordt weer geanalyseerd en wordt bepaald welke acties genomen moeten worden of welke onderwijsaanpassing nodig is om de leerlingdoelen te behalen.

 

Prachtig resultaat Eind Cito toets

In de groepen 8 werpt het opbrengstgericht werken zijn vruchten af. Wij feliciteren alle groep 8 leerlingen van de Shri Vishnu School met het behalen van een prachtig resultaat. De leerlingen hebben samen boven het landelijk gemiddeld gescoord!

 

Landelijk gemiddelde: 534.8               Shri Vishnu: 537.4

 

Ook hebben de kinderen voor de cito-onderdelen (begrijpend lezen, rekenen en spelling) bovengemiddeld gescoord. Een resultaat om trots op te zijn.

Wij willen dan ook iedereen (ouders, leerlingen en het gehele onderwijsteam) bedanken voor de mooie samenwerking voor het bereiken van dit resultaat.